موسسه بین المللی حقوقی و مطالعاتی ایرانیان صاعد
 

وبلاگ ها

صفحه خانگی

پارسی العربي English French
وکلای مبرز پایه یک دادگستری مرکز
 

شبکه تخصصی همکاران
 

شبکه تخصصی همکاران موسسه بین المللی حقوقی و مطالعاتی ایرانیان صاعد

حجت مبین
تحصیلات : دکتری - دانشگاه تهران

عضـو دپارتمـان قراردادها


باقر انصاری
تحصیلات : دکتری - دانشگاه تهران
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
مدیـر  دپـارتمـان تحقیق و توسعه 


ارسلان قربانی
تحصیلات : دکتری - دانشگاهUNSW(استرالیا)

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

مدیـر دپـارتمـان امـور بین المـلل


هادی محمدزاده
تحصیلات : دکتری - دانشگاه LEIPZIG

عضـو مـؤسس  دپـارتمـان امـور بین المـلل


غلامرضا کریمی

تحصیلات : دکتری - دانشگاه تهران
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی
عضـو مـؤسس  دپـارتمـان امـور بین المـلل


مراد عنادی
تحصیلات : دکتری - دانشگاه تهران
عضـو مـؤسس  دپـارتمـان امـور بین المـلل


جواد عسکری دهنوی
تحصیلات : دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
عضـو دپارتمان امور دعاوی


احد شاهی
تحصیلات : دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مدرس دانشگاه

عضـو دپارتمان امور قراردادها

 فضل اله امیرحاجلو
تحصیلات : دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی
کارشناس رسمی دادگستری در امور گمرکی
عضو دپارتمان امور گمرکی

بهمن ناهیدی
تحصیلات : کارشناسی - دانشگاه تهران
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

عضو دپارتمان امور گمرکی
الهام امین پور
تحصیلات : دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
عضو دپارتمان امور دعاوی  

مجتبی اشراقی
تحصیلات : دکتری حقوق خصوصی-
دانشگاه تهران
عضـو دپارتمان امور قراردادها

جواد پور منفرد
تحصیلات : کارشناسی
متخصص ارشد مدیریت سیستم ها و شبکه های کامپیوتری ( مورد تأئید شرکت مایکروسافت )

عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران
مـؤسس و مدیر واحد فنآوری اطلاعات موسسه
سرپرست و مجری دپارتمان آموزش

موسسه حقوقی ایرانیان صاعد