*** ایجاد بهداشت حقوقی در شرکت ها و سازمانها و ارائه خدمات جامع و یکپارچه حقوقی سرلوحه برنامه های ماست . *** برای عدم پیشرفت،‌ بینوایی را بهانه نكنید. اغلب مردان بزرگ در گهواره فقر بزرگ شده اند.